اولین عکس پسر تازه متولد شده سید حسن: سید محمد هادی خمینی

 احمد، نرگس، فرشته و محمد هادی، ۴ فرزند سید حسن خمینی هستند.

دسته‌هادسته‌بندی نشده