هشتاد و يكمين سال تولد امام موسي صدر و بيستمين سال رحلت امام خميني

اول. خرداد و به ويژه نيمه ي آن همواره در گذر تاريخ براي ايرانيان پرحادثه بوده است: ۱۴ خرداد ۱۳۰۷  تولد امام موسي صدر، ۱۵ خرداد ۴۲ سرآغاز انقلاب و ۱۴ خرداد ۶۸ رحلت امام.   منبع: خاطرات ۳ جلدي دكتر صادق طباطبايي

دوم. دردناك است كه به فاصله ۲۰ سال از رحلت حضرت امام، اين بار خط تحجر و قشري گري، گستاخي را به جايي رسانده كه مدعي است خط انحراف از دوران جنگ آغاز شد.  احمدي نژاد كه خود را نوكر مردم مي داند با ناديده گرفتن رهبري امام ادعا كرد: از اواسط زمان جنگ يك انـحـراف در سـيـسـتـم دولتي و حكومتي ايران شكل گرفت و رفته رفته زاويه‌اش از مـسـير انقلاب بيشتر شد و آن هم وقتي بود كه گروهي از مديران و اصحاب قدرت، خود را جداي از مردم و تافته‌جدا بافته دانستند و به جاي آنكه دوران مسئوليت خود را فـرصـت انـجام وظيفه بدانند، فرصتي شخصي و گروهي پنداشته و فرصتي براي كـسـب ثـروت تلقي كردند.

چنين است شاگردان آيت اللهي كه يك مورد حمايت از انقلاب را چه پيش از آن و چه در دوران رهبري امام خميني نداشت، امروز مدعي است كه خط انحراف از زمان امام آغاز شده است. به عبارت ديگر تمام اركان و شخصيت هاي نظام از آقاي خامنه اي و هاشمي و نمايندگان مردم و اعضاي خبرگان و خود مردم كور بودند و ذي شعور آن وقت حضرت آقاي احمدي نژاد و اعوان و انصارش چنان بلوغ سياسي داشتند كه خط انحراف را ديده اند. چه ارزان دروغ چه فروان ريا چه بي ارزش عقل اين است دوران احمدي

سوم. تجمع ۱۰۰ هزار نفري حاميان ميرحسين موسوييك شنبه ۱۷ خردادماه، استاديون ۱۰۰ نفري آزادي تهران، با حضور سيدمحمد خاتمي و ميرحسين موسوي

دسته‌هادسته‌بندی نشده