عكس هايي ديده نشده از مقتدي صدر

سيد مقتدي صدر، چهارمین فرزند شهيد آيت الله سید محمد صدر (متولد ۱۹۷۳) رهبر جنبش صدر و از تنها بازماندگان خاندان بزرگ صدر عراق است؛ خانداني كه از ايران تا عراق و لبنان جايگاه ارزنده اي دارند. وي در صحنه ي سياست عراق يكي از موثرترين و با نقوذترين رهبران سياسي است. بعد از بحران انتخاب دولت در عراق، جنبش صدر توانست جايگاه خود را با عنوان يك بازيگر فعال و موتلف سياسي كه از تاكتيك هاي افراطي دست كشيده است، تثبيت كند.

سيدمقتدي صدر اينك براي تحصيل در قم به سر مي برد و سفرهاي منظمي به عراق دارد.

دسته‌هادسته‌بندی نشده