سعيد اله‌بداشتي آزاد شد

سعيد الله بداشتي

سعید الله بداشتی، رییس سازمان جوانان مجمع پیروان خط امام و رییس ستاد جوانان حسن روحانی كه شنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۲ بعد از برنامه تبليغاتي در جماران بازداشت شده بود، پس از نزدیک به ۲ هفته كه بخشي از آن در سلول انفرادی بود، ظهر پنج شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۲ آزاد شد.

دسته‌هادسته‌بندی نشده