تناقضات اصولگرایانه

تناقضات اصولگرایانه
تناقضات اصولگرایانه

دیروز در خبرهای خواندم که رسانه های اصولگرا و دولت گرا در اقدامی هماهنگ این خط را ترویج می کنند که بین صحبت های موسوی با خط امام تناقض دارد. به برادر حامد قلم به دست، گفتم: خب البته اگرمفسر اندیشه های امام، کوچک زاده باشد (که در آن ایام نهایتا بیانیه می نوشته و در تجمعات کم خطتر حاضر می شده) معلوم است که تناقض وجود دارد.


یا اگر مفسر اندیشه های امام از آبشخور کسانی که حقیقتا اعتنایی به آن نداشتند و به قول بزرگان انقلاب، حتی در کلام هم با مبارزات همراهی نمی کردند(م.ی)، آب خورد، قطعاً در اندیشه های امام در دهه ۶۰ و۸۰ شمسی تناقض وجود دارد!


این هم از رسم روزگار است که هنوز خود را نماد و مالک هر عنوان و موضوع و اندیشه می دانیم در حالی که عملا به آن پایبند نیستیم.
کوچک زاده خبر خبرگزاری بچه ها: برنا زاکانی

دسته‌هادسته‌بندی نشده