مهروزی با جاسوس، خشونت با منتقد

می گویند: بانویی خلاف کار را نزد حاکم شرع بردند و دعوی کردند: ایشان با ۱۰۰ نفر در یک روز ارتباط دارد. قاضی گفت: جان من یا نمی دانی ۱۰۰تا چند تاست، یا با کسی ارتباط نداشته ای!

این نقل داستان رکسانا صابری است که ما نفهمیدیم ایشان بالاخره جاسوس بوده یا نه؟ اگر هم بوده پس این حکم مسخره دیگر چیست؟ یاد شاهکار دستگیری ملوانان انگلیسی افتادم که روزی گفتند متجاوز به آب های سرزمینی ایران هستند و روز دیگر احمدی نژاد کت شلوار هاکوپیان تحفه شان داد و عکس یادگار گرفت و خود بدرقه شان کرد.

مطلب دیگری که در این حکم عیان بود این که: ما زیر بار زور نمی رویم مگر این که پر زور باشد! اگر این طوری باشه همه آدم ها دلشان می خواد جاسوسی کند: هم مشهور در تمام رسانه های جهان می شوند و هم مورد عنایات خاصه و ملوکانه قرار می گیرند. بهتر  است  دفعه دیگر اگر خواستند سناریویی برای رابطه با آمریکا پیدا کنند طوری طراحی شود که مضحکه ی مردم  و جهانیان نشوند.

یادآوری: احکام براندازان نرم هاله اسفندیاری و کیان تاج بخش و رامین جهان بگلو هم یادآوری می شود.

دسته‌هادسته‌بندی نشده