ظلالت نامه، دستور ملعون؛ شیخ گفت به قانون اساسی

شیخ فضل الله نوریاز محضر مقدس حضرت حجه السلام و المسلیمن الحاج شیخ فضل الله نوری  سئوال می شود که در این عصر ما عنوان کنستیتوسیون (Constitution) که از مخترعات ملل خارجه است به توسط جمعی که خود را سیاسی و سیویلیزه لقب می دادند در مملکت ایران ظهور یافته و اهالی ایران را به سه فرقه تقسیم کرده. یک فرقه فریفته و شیفته بیانات گویندگان و موسیسن این اساس شده ، استقبال کردند و پذیرفتند. فرقه دیگر «منکر محض» شدند و اظهار داشتند که این وضع از بدع ممالکی است که قانون مدون سماوی ندارند و به شرایع انبیا و رسل معنا معتقد نیستند … و فرقه ای هم به واسطه استماع کلمات متضاد از فرقتین مزبورتین متردد ماندند و متوقف شدند… محل سئوال از این فقرات معروضه این است که این مساعدات جدی به چه جهت به مخالفت و مهاجرت پیوست؟ آیا موجب شرعی مقتضی مذهبی داشت و مشروطه را با قوانین و موازین شریعت آسمانی مخالف یافتید که مخالفت فرمودید یا آنکه انفصال و مخالفت موجب دیگری از عوارض عادیه و دواعی اتفاقی داشت؟
شیخ که تاسیس مجلس را «فتنه بزرگ آخر الزمان و امتحان عظیم اهل اسلام و ایمان» می دانست گفت: « منشا این فتنه، فرق جدیده و طبیعی مشرب ها بودند که از همسایه ها اکتساب نمودند و به صورت بسیار خوشی اظهار داشتند.»
… یک مطلب عدالت نما در این اعصار متدوال شد به این ترتیب که جمعی از مردم طبیعی که منکر مبداء و معادند و منحصر می دانند زندگی را به همین دنیا، دیدند بدون ترتیب قانونی یا هرج و مرج به انتفاعات زندگی نایل نمی شوند. ازاین رو از شرایع مقدسه ی آسمانی و از عقول ناقصه ترتیبی دادند و نام قانون برآن گذاردند و رفتند زیر بار آن محض میل مشتبهات خود و از این ترتیب انتظاماتی دادند و فقط آمر و ناهی آن همان قانون و مجازات مترتبه بر آن است…»
رساله شیخ فضل الله در تحریم مشروطه و قانون اساسی
ــــــــــــ تکمله:  در جنبش مشروطه ۲ گروه از علما ۲ نقش داشتند، نقش ایجابی و نقش سلبی. نقش ایجابی در جنبش مشروطه بر عهده شاگرد برجسته آشیخ مرتضی انصاری، آسیدمحمد طباطبایی و آ شیخ  آ سید عبدالله بهبانی بود.
____ پیوند مرتبط: فرمان مشروطیت در ویکی پدیا

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.