مفسده ی سرسپردگی

عکس بی ربط است!مرحوم وحید بهبهانی فقیه بزرگ اول قاجار درباره طرز تفکر مکتب اخباری و جمود فکری آنان می گوید:
«جمود اخباری به این حد است که اگر فرضاً مریضی رفته باشد پیش یکی از ائمه و امامان به او فرموده باشند: آب سرد بخور، اخبارها به همه مریض های دنیا خواهند گفت: هروقت مریض شدید و هر مرضی پیدا کردید، علاجش آب سرد است. فکر نمی کنند که این دستور مخصوص آن مریض بوده و نه همه مریض ها.»
«… اما تقلید دو قسم است و مشروع. تقلید کورکورانه ممنوع است. اخیراً بعضی مردم که در جستجوی مرجع تقلید هستند، گاهی این کلمه را می شنوم که می گویند: می گردیم کسی را پیدا کنیم که آنجا سربسپاریم، می خواهم بگویم تقلیدی که در اسلام دستور رسیده، سرسپردن نیست،  چشم بازکردن و گوش بازداشتن است. تقلید اگر شکل سر سپردن پیدا کرد، هزارها مفسده پیدا می کند… اسلام برای احدی کریت و اعتصام قائل نیست، حتی برای شخص پیغمبر اکرم (ص)؛ چرا که می گوید: قُل انی اخاف اِن عصیت ربی عذاب یوم عظیم. بگو خود من نیز اگر معصیت کنم، از عذاب روز بزرگ بیمناکم…»

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.