۱۳۸۸ مبارک

سال پیروزی عقل و تدبیر بر احساس و حماقت، سال پایداری ایمان در برابر جهل و ریا، سال ۱۳۸۸ مبارک

سال و فال وحال و مال و اصل ونسل وتخت و بخت
بادت  اندر  شهریاری  برقرار  و بردوام
سال خرم  فال نیکو  مال وافر  حال خوش
اصل ثابت  نسل باقی  تخت عالی  بخت رام

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.