اظهارنامه تلویزیونی؛ سعید حجاریان از پخش تلویزیونی برنامه برای مطرح کردن نظریه سلطانیسم اش بهره برد

سعید حجاریان از پخش تلویزیونی برنامه برای مطرح کردن نظریه سلطانیسم اش بهره برد

سعید حجاریان از پخش تلویزیونی برنامه برای مطرح کردن نظریه سلطانیسم اش بهره برد

سیاست ما عین دیانت ماست، این جمله تاریخی شهید مدرس بار دیگر در اظهارنامه تلویزونی فعالان سیاسی اصلاح طلب نقل شد. چند سال قبل در محفلی خدمت حضرت استاد امجد نظر ایشان را درباره این جمله پرسیدم. مانند همیشه لبخندی زدند و فرمودند: این! یعنی هرچقدر دین داریم سیاست مدار هم هستیم و هرچقدر سیاست مدار، دیندار

ما هم چون سیاست مداریم ابتدا در دادگاه تمام فعالین سیاسی بازداشتی مطرح را نشان می دهیم و بعد آن ها به هاشمی و خاتمی و میرحسین موسوی و کروبی و هرکسی که گفته بودند حمله می کنند و وقتی چهره های مهمی باقی نماندند یادمان میاید که نباید اسامی غیر در دادگاه و رسانه ی ها دولتی این چنین پخش شود.

پس چنین می شود متهم ع.م که در ستاد م.م فعال بود

در این اظهار نامه تلویزیونی که به واقع با نشان دادن وضعیت سعید حجاریان به همه ی مردم ایران کمک فراوانی در شناخت ایشان کرد شاید مهمترین نکته اش مطرح شدن تئوری های سعید حجاریان به ویژه نظریه سلطانیسم بود.

وقتی مردم وضعیت صحبت کردن حجاریان و تشبیهات عطریان فر از زندان و لحظه احتضار را شنیدند بیش از گذشته به نظریه سلطانیسم توجه می کنند که اصل این نظریه چیست؟ سایر مطالب هم که نه تنها چیز جدیدی نبود طبق معمول نتیجه عکس می دهد.

دسته‌هادسته‌بندی نشده