رمز گشایی از بیانیه هفدهم میرحسین موسوی؛ نفی معامله ی پنهانی بر سر آرمان ها و اهداف معترضین

بیانیه شماره ۱۷  میرحسین موسوی در حالی منتشر شد که دو روز از راه پیمایی ها و تجمعات سراسری در ایران پیرامون آنچه توهین به عاشورا دانسته شد، می گذرد و در این مدت تمامی اصحاب منابر هرچه از ادب و دیانت نداشتند، مایه گذاشتند تا سیل تهمت های ناروا و توهین های شنیع علیه مخالفان پراکنده شود.
اما بیانیه مهندس موسوی که لحنی متین دارد حاوی نکات و اشارات سربسته ای است که سعی می شود به برخی از آنها اشاره شود.

اول. فرمان اعدام و قتل و زندانی کروبی و موسوی و امثال ما مشکل را حل نخواهد کرد. مهندس موسوی از طرح اعدام و زندانی کردن خود و کروبی توسط بخشی از حاکمیت خبر داده است که در تلاشند تا نظر خود را به عالی ترین مقام نظام تحمیل کنند. کما این که تا کنون حداقل ۳ بار چنین حکمی را گرفته اند و هربار رهبری جلوی آن را گرفته اند.

دوم.  منافقین با خیانت ها و جنایت های خود مرده اند، شما برای کسب امتیازهای جناحی و کینه ورزی آنها را زنده نکنید. بعد از ترور شهید سید علی موسوی خواهرزاده میرحسین موسوی، شورای عالی امنیت ملی به مهندس میرحسین موسوی اعلام کرد این ترور خون بار توسط  نهادهای امنیتی طراحی نشده است (اشاره به قتل های زنجیره ای) و بر اساس اطلاعاتشان(!) ترور توسط منافقین انجام شده است. مهندس موسوی در این بخش از بیانیه خود با رد این ادعا، طرح چنین مسائلی را فقط زنده کردن منافقین کور دل می داند. از سوی دیگر با ربط این بخش از بیانیه با فراز بالایی آن و سابقه نیروهای خودسر شبهه نظامی، مهندس اشاره می کند این ترور می تواند توسط نیروهای خودسری مانند جریان افراطی دخمه (سعید عسگر عامل ترور سعید حجاریان) باشد.

سوم. این گونه راه حلها که عده ای توبه کنند و عده ای معامله کنند و بده و بستانی صورت گیرد تا این مشکل بزرگ حل شود عملا به بیراهه رفتن است. به نظر می رسد میرحسین موسوی در لفافه خبر داده است که بعد از حوادث خونین عاشورا و از بین رفتن حرمت خونریزی در محرم الحرام،  افرادی آمده اند تا به بده بستان و معامله کنند! مهندس با بیان در پرده این خبر، عملا راه را بر کسانی که مردم را نامحرم می شمرند می بندد و می گوید راه حل معامله و بده بستان نیست، راه حل ابتدا پذیرفتن وجود بحران جدی در کشور است.

چهارم. جریان های سیاسی منحطی با این راه حل مخالف هستند. مهندس در فراز پایانی بیانیه خود، اشاره می کند طیف های افراطی و منحط رهبری را برای رسیدن به اهدافشان تحت فشار قرار داده اند.

بعید به نظر می رسد که نظام این پیشنهادها را بپذیرد به ویژه که گروه اقتدارگرا و افراطی که با بحران ناکارامدی روبرو هستند برای مخفی مردن ضعف خود، فشار زیادی را به رهبری می آورد تا خواست هایشان را اجرا کند. فاعتبروا یا اولی البصار

دسته‌هادسته‌بندی نشده