آقای مسئول! اعتماد را توقیف کردی! با اعتماد خدشه دار شده ی مردم چه می کنی؟

عکس: تحریریه روزنامه اعتماد بعد از توقیف/ عکس از امیرحسین حاجبیان

با آرزوی بینش و بصیرت برای مدیران جمهوری اسلامی

دسته‌هادسته‌بندی نشده