پیش بینی خواص بی بصیرت غلط بود؛ آلمان با تقوای الهی خود از فتنه سربلند بیرون آمد

گزارش کیهان ورزشی: دیدید پیش بینی خواص بی بصیرت غلط بود و آرژانتین به رهبری سران فتنه به خاک ذلت نشست . مسابقه آزمونی بود که آلمان با تقوای الهی خود از آن سربلند بیرون آمد! خواص بی بصیرت … تسلیت تسلیت! دیگو دیگو بصیرت بصیرت! دیگو سوراخ! کهریزک هورا!

چند عکس و فیلم از بازی آلمان – آرژانتین در جام جهانی آفریقای جنوبی

دسته‌هادسته‌بندی نشده