رابطه زلزله و فیزیک دینی

چند صباحی است که شخصیت ها برای این که حرف های خود را با اهمیت جلوه کنند کلمات جدید را با هم مخلوط می کنند و اصطلاحاتی می سازند که همه را به تامل وا می دارد: فیزیک دینی، مهندسی ارتباط در عصر انتظار، مهندسی عصر انتظار، مهندسی انتظار و از این دست کلمات غالبا نا مانوس و بی مفهوم که بیشتر برای پول گرفتن از سازمان های دولتی کاربرد دارد. به قول معروف برای مردم نان نمی شود ولی برای ابداع کننده اش آب که می شود.

تحلیل فقاهتی رابطه زلزله با گناه بر اساس مبانی فیزیک دینی توسط آیت الله خرازی: زلزله تجلی غضب مقام ولایی اهل بیت بر ضد منکرات با چگالی بی نهایت است

دسته‌هادسته‌بندی نشده