عید عبادالله مبارک

فطر، عید رستگاری بندگان و سرانجام زنگار زدایی از دل های آغشته به بدی ها است، عید فطر مبارک

دسته‌هادسته‌بندی نشده