سینمای دفاع مقدس: اوج در دوره اطلاح طلبان؛ افول در دوره مهرورزان

امسال هم هفته دفاع مقدس که با آغاز تجاوز ارتش بعثی عراق شروع می شود! خاتمه یافت. وقتی خاطره جمعی  را واکاوی می کنیم بدون تردید سینما یکی از خاطره سازان آن است. نگاهی به کارنامه سینمایی دولت سید محمد خاتمی و دولت محمود احمدی نژاد، نشان می دهد که خاطره جمعی جامعه از دوره اصلاحات در حوزه دفاع مقدس مملو است از شاهکارهای شاخص سینمایی همچون آژانش شیشه ای، مزرعه پدری، دوئل و چندین فیلم دیگر. فیلم هایی که همگی بر ارزش های دفاع در مقابل تجاوز، کرامت انسانی و حواشی تلخ جنگ تاکید دارند.

در عوض یادی که از  سینمای دفاع مقدس در دوره مهروزان به جای مانده است متاسفانه به جهت تبلیغات و پخش های مکرر در صداوسیمای دولتی، دربرگیرنده فیلم های سطحی اخراجی ها اثر مسعود ده نمکی است.

در حالی که در دهه قبل از اخراجی ها، مردم  با حاج کاظم و عباس و آن اطلاعاتی، سلحشور، انس و الفتی داشتند و آن را همراه با شرایط روز خود می پنداشتند و با دیالوگ های آن القه و موانستی داشتند، خیلی سخت است که با لهجه ی آذری زننده اکبر عبدی و هجویات ده نمکی در اخراجی ها پیوند برقرار کنند. پس ساعتی می خنندند و بعد، از دفاع مقدس به روایت ده نمکی، یادی نمی کنند و چیزی در خاطر نمی سپارند.

بماند که  دولت حاکم مهر ورز، گوش عالم را با ادعای ارزش گستری و فرهنگ مداری و قله های عزت و افتخار پرکرده است.

مرور سینمای دفاع مقدس در دوره دولت مندی سید محمد خاتمی

آژانس شیشه ای، ربان قرمز، ارتفاع پست، موج مرده: ابراهیم حاتمی کیا / نسل سوخته، قارچ سمی، مزرعه پدری، هیوا: مرحوم رسول ملاقلی پور / متولد ماه مهر، دوئل: احمدرضا درویش / دیوانه ای از قفس پرید: احمدرضا معتمدی / گاهی به آسمان نگاه کن، شیدا: کمال تبریزی

مروز سینمای دفاع مقدس در دوره دولت مندی محمد احمدی نژاد

میم مثل مادر: مرحوم رسول ملاقلی پور/ اتوبوس شب: کیومرث پور احمد / اخراجی ها ۱ و ۲: مسعود ده نمکی

دسته‌هادسته‌بندی نشده