در سالگرد سقوط پهلوی؛ مبارک تمام شد

در بهار آزادی ایران، نامبارک  قدرت را در مصر را رها کرد

دسته‌هادسته‌بندی نشده