آقا مرتضی؛ سید مرتضی؛

رنج؛ آوردگاهی است که گوهر وجود آدمی را از غیر آن جدا می کند… سید مرتضی آوینی

دسته‌هادسته‌بندی نشده