تولد ۸۳ سالگی ات مبارک؛ امام موسای صدر

تولدت مبارک؛ آقا؛ آقا موسی؛ امام؛ امام موسای صدر؛ آقای صدر؛ این روزها؛ نمی دانم بگویم؛ جایت خالی است؛ یا نه؛ اما؛ اگر پیش ملتت بودی؛ وضع ما؛جامعه ی ما؛ و؛ ایران ما؛ بهتر بود؛ جایت؛…؛ است بزرگوار

 

دسته‌هادسته‌بندی نشده