کدام الگوی بومی؟

مجری خوش سیمای برنامه گره شبکه سوم سیما که موهایی آراسته، ته ریشی و لباسی امروزی به تن داشت، به دوربین زل زد و گفت: ما دو جور مرگ بر آمریکا داریم. شعاری و عملی. شعاری این است که می رویم و فریاد می زنیم مرگ بر آمریکا و بعد به زندگی مان برمی گردیم. عملی اش این می شود که الگوی زندگی مان را الگوی آمریکایی قرار ندهیم. بعد خاطره شخصی اش را گفت در یک رستوران!: به پیشخدمت گفتم برایم آب بیاور؛ یک بطری آب آورد؛ گفتم نه یک لیوان آب از شیر برایم آب بیاور؛ پیشخدمت گفت نداریم! این می شود تلاش برای تغییر زندگی آمریکایی
مجری خوش چهره سپس بیانیه ای در مذمت مدرنیته داد و گفت: ما فکر نمی کنیم بشود خوبی های مدرنتیته را گرفت و بدی هایش را واگذاشت!
حرف اش درست بود که ما باید از الگوی زندگی بومی ایرانی استفاده کنیم؛ حرف درست هم پاسخ ندارد. اما منظورش کدام الگوی زندگی ایرانی است؛ به نظرم منظور مجری برنامه، الگوی زندگی حوزی نبود پس مجری از کدام الگوی ایرانی حرف زد: الگوی اسلام رحمانی که برای اصلاح طلبانِ از خدابی خبرِ بازیچه ی دست استکبارِ جهانی و صهیونیزم بین الملل، است! الگوی اسلام ایرانی هم که مال جریان انحرافی است؛ الگوی اسلام اصولگرایانه هم که در جامعه نمادهایی افراطی و احساسی داشته. این کدام الگوی ایرانی است که در طول سی و چند سال گذشته هنوز کشف نشده؟ این کدام الگوی آرمانی است که با واقعیات آن چنان فاصله دارد که آن را دست نیافتنی کرده .
خدای ناکرده منظور مدیران صداوسیما، الگوی اخلاق سیاسی ایرانی که نیست؛ همان اخلاقی که در آن منتقد گوساله، بزغاله و مفسد فی الارض خوانده می شود  و برای حذف اش اتهام زنی، دادن نسبت های ناروا و دروغ پردازی بلا اشکال است.
این همان الگویی نیست که مدعیان با بصیرتش امروز آن چنان از کرده خود پشیمانند که اشتباهشان را به گردن جنیان می اندازند؟ این همان الگویی نیست که دیروز انتقاد دلسوزانه را تخریب و لجن پراکنی می دانستند و به جرم بیان این حرف ها فعالین سیاسی اجتماعی را روانه زندان کردند و امروز خود صدها برابر بدتر از این انتقادات را با همان ادبیات و اتهام زنی های معمولشان بیان می کنند؟ این الگوی سیاسی، همانی نیست که از  مفاهیم و ارزش های دینی تنها در حد لغلغه زبان و برای از بین بردن طرف مقابل استفاده می کنند؟
خوب است  اربابان بنگاه صداوسیما داستان منع رطب پیامبر اکرم(ص) را از کتاب ارزشمند داستان راستان بارها مرور کنند تا شاید بفهمند چگونه به یکی از بی اخلاق ترین رسانه ها تبدیل شده اند و سپس  درس اخلاق به مردم می دهد.

دسته‌هادسته‌بندی نشده