دیکتاتور وابسته؛ دیکتاتور مستقل

تفاوت دیکتاتور مستقل و وابسته؛ این روزها به خوبی نمایان است؛ دیکتاتورهای وابسته مثل محمدرضا پهلوی؛ بن علی؛ و حسنی مبارک با اندک اعتراضی؛ قدرت را به اشاره پدرخوانده رها می کنند؛ اما دیکتاتورهای مستقل؛ مثل جنرال دیوانه؛ معمر قذافی؛ با چنگ و دندان از قدرت و سلطنتش دفاع می کند؛ چه باک که هم وطن بیشتری را هم بکشد؛ یا مادران فراوانی را بی فرزند و بی شوهر کند؛

دسته‌هادسته‌بندی نشده