سعید اله‌بداشتی آزاد شد

سعید الله بداشتی

سعید الله بداشتی، رییس سازمان جوانان مجمع پیروان خط امام و رییس ستاد جوانان حسن روحانی که شنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۲ بعد از برنامه تبلیغاتی در جماران بازداشت شده بود، پس از نزدیک به ۲ هفته که بخشی از آن در سلول انفرادی بود، ظهر پنج شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۲ آزاد شد.

دسته‌هادسته‌بندی نشده