انقلاب اسلامی ارزش است

انقلاب اسلامی ارزش است
و اما انقلاب اسلامی؛ ارزش است؛
نه به خاطر این که فلان قدر دانشجو و دانشگاه دارد؛ یا موشک هوا می کند و سلول بنیادی و نانو فلان می سازد؛ راه می کشد و برق و آب می رساند؛
که پهلوی یا هر حاکمیت دیگری لاجرم همین مسیر را می رفت؛
انقلاب اسلامی ارزش است به خاطر این که در عصر قدرت های وابسته؛ به قدرت درونی خود؛ به قدرت ایرانی ساخته اش؛ متکی است؛
قدرتی که استقلال و ثبات و امنیت در عین کثرت و تنوع را برای ایران به ارمغان آورده است؛
دم پدرانمان گرم که جوانی و سلامتی و جان شان را برای این انقلاب دادند؛
دسته‌هادسته‌بندی نشده