ماه رمضان

واقعاً اين دستگاه هاي تبليغاتي حكومت را هيچ جور نمي توان درك كرد. گاهي براي مناسبتي كه مدت ها تا رسيدن آن زمان است همه جا را پر مي كنند و دروديوار را بهم مي دوزند كه آي: حق مسلم است و چه كه نيست. گاهي هم ياد هندوستان مي كنند و بعد از چندين سال يادشان مي افتد كه اي بابا: مرحوم طالقاني ابوذر زمان بود! و حتما هم همه اين كارها را براي رضاي خدا مي كنند و لاغير. در حالي كه تليويزيون هاي عربي از ۳ ماه پيش به تبليغ سريال هاي ماه رمضان اقدام كرده اند، دستگاه تبليغاتي ايران تا ۳ روز مانده به رمضان هيچ يادي هم از اين ماه نكرده بود و تازه تيزر برنامه هاي عموما و اصولا صدمن يك غاز را روي آنتن برده اند.
به هر حال ماه رمضان ايراني هم طبق معمول سال هاي بعد از فوت  امام با انواع و اقسام روزهاي شك آور و روزه هاي شك آور از راه رسيد و بانگ نمايندگان مراجع بلند كه ما جمعه را عيد اعلام مي كنيم! و برخي ديگر پنج شنبه را! جالب اين كه داستان ماه ديدن فقط در ايران اين همه كش و قوس دارد و حتي در مملكت شيعه عراق هم از اين شل كن سفت كن ها خبري نيست!�

رمضان در سايت تبيان (۱۳۸۵) Ramadan, Month of Generosity… About Fast 

دسته‌هادسته‌بندی نشده