عزت زيرپوستي!

 عزت زر بود اگر محنت او شود شرر … هیبت و بیم شیر دان بستن او به سلسله  (مولوي)
۱٫يكي به ما توضيح دهد كه اين عزت يعني چه! روزي رييس جمهور ايران در اوج آراي ملت، با رويي گشاده از سوي جهانيان با نهايت احترام روبرو مي شود و مي رود در سازمان ملل با نقد علمي ليبرال دموكراسي آمريكايي نهيب مي زند كه بايد بر مبناي گفت و گوي فرهنگ ها و تمدن ها ساخت پايه هاي آينده را ، همه روشن خواهان جهان فرياد برآوردند كه آري! چنين بايد و تنها بدخواهان خارجي و كفن پوشان نورچشمي آن را نخواستند و دشنام دادند. چنين شد كه  سالي در جهان و روزي در داخل را چنين نام نهادند. آن روز مردم ايران ذليل بود آيا؟ روزي كه همه جهانيان فرياد برآوردند: بايد تمدن ها را بشناسيم و نه نابود، آن روز ما ذليل بوديم و خاك بر سر! و شايد خودمان نمي دانستيم!عكس خودم، خرداد1384
اما امروز در حالي كه قلندران گاوچران بي مغز آمريكايي بيشترين فشار و توهين و تحقير را به مردم ايران تحميل مي كنند و به رييس جمهور يك ملت مي گويند: تو آدم سنگدل! نماينده ديكتاتوري و تروريسم هستي! و رييس دولت در يك سخنراني كليشه اي مي گويد: بياييد جبهه صلح و عدالت تشكيل دهيم!  آن وقت غير از اتحاد گوريل هاي كومونيست كسي تره هم براي رييس دولت نهم خورد نمي كند، بازهم كفن پوشان نورچشمي سابق و دولت مندان امروز، چشم مي بندند و مي گويند: به به! رييس جمهور شخصيت و تيتر اول تمام رسانه هاي جهان است! همين! … بعله امروز در اوج عزت هستيم! و حتما! ما نمي فهميم رايحه اين عزت مندي را! اين رايحه خوش عزت است كه مردم تحمل مي كنند تورم ۲۰ درصدي و بي كاري و صف بنزين قاچاق و كارت سوخت دزدي را! ….. و چنان فرياد آزادي سر مي دهند: كه مردم ما ماهواره دارند، نمي بينيد! و آزادي يعني ماهواره! و اين همان آزادي ايست  كه از موضع عزت مندي!!  سجده شكر بايدش.
جايي نوشتم: چيزهايي هست كه داريم ولي نداريم و چيزهايي هست كه نداريم ولي داريم. … ايام عزت مستدام
۲٫ اين بازي تلخ «وطن برای تو یعنی چی؟» حسين نوروزي چنان است كه ترجيح مي دهم سكوت كنم. 

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.