ظلالت نامه، دستور ملعون؛ شيخ گفت به قانون اساسي

شيخ فضل الله نورياز محضر مقدس حضرت حجه السلام و المسليمن الحاج شيخ فضل الله نوري  سئوال مي شود كه در اين عصر ما عنوان كنستيتوسيون (Constitution) كه از مخترعات ملل خارجه است به توسط جمعي كه خود را سياسي و سيويليزه لقب مي دادند در مملكت ايران ظهور يافته و اهالي ايران را به سه فرقه تقسيم كرده. يك فرقه فريفته و شيفته بيانات گويندگان و موسيسن اين اساس شده ، استقبال كردند و پذيرفتند. فرقه ديگر «منكر محض» شدند و اظهار داشتند كه اين وضع از بدع ممالكي است كه قانون مدون سماوي ندارند و به شرايع انبيا و رسل معنا معتقد نيستند … و فرقه اي هم به واسطه استماع كلمات متضاد از فرقتين مزبورتين متردد ماندند و متوقف شدند… محل سئوال از اين فقرات معروضه اين است كه اين مساعدات جدي به چه جهت به مخالفت و مهاجرت پيوست؟ آيا موجب شرعي مقتضي مذهبي داشت و مشروطه را با قوانين و موازين شريعت آسماني مخالف يافتيد كه مخالفت فرموديد يا آنكه انفصال و مخالفت موجب ديگري از عوارض عاديه و دواعي اتفاقي داشت؟
شيخ كه تاسيس مجلس را «فتنه بزرگ آخر الزمان و امتحان عظيم اهل اسلام و ايمان» مي دانست گفت: « منشا اين فتنه، فرق جديده و طبيعي مشرب ها بودند كه از همسايه ها اكتساب نمودند و به صورت بسيار خوشي اظهار داشتند.»
… يك مطلب عدالت نما در اين اعصار متدوال شد به اين ترتيب كه جمعي از مردم طبيعي كه منكر مبداء و معادند و منحصر مي دانند زندگي را به همين دنيا، ديدند بدون ترتيب قانوني يا هرج و مرج به انتفاعات زندگي نايل نمي شوند. ازاين رو از شرايع مقدسه ي آسماني و از عقول ناقصه ترتيبي دادند و نام قانون برآن گذاردند و رفتند زير بار آن محض ميل مشتبهات خود و از اين ترتيب انتظاماتي دادند و فقط آمر و ناهي آن همان قانون و مجازات مترتبه بر آن است…»
رساله شيخ فضل الله در تحريم مشروطه و قانون اساسي
ــــــــــــ تكمله:  در جنبش مشروطه ۲ گروه از علما ۲ نقش داشتند، نقش ايجابي و نقش سلبي. نقش ايجابي در جنبش مشروطه بر عهده شاگرد برجسته آشيخ مرتضي انصاري، آسيدمحمد طباطبايي و آ شيخ  آ سيد عبدالله بهباني بود.
____ پيوند مرتبط: فرمان مشروطيت در ويكي پديا

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.