احوالات خانه پدري

ميلاد پناه مردم، حضرت امام رضا عليه السلام مبارك

۱٫ گرفتاري هاي كاري كمتر مجال نوشتن مي دهد ليك اين نكته چند وقتي است ذهن مرا مشغول كرده. هر چه مردم سياست زده ترند از امنيت و رفاه كمتري برخورداند.  روش زندگي مردمان اين جزاير كوچك پايين خليج فارس را تامل كنيد. در حالي كه هِر را از بِر كمتر تشخيص مي دهند سياست را به حكام واگذار و انتظار امنيت و رفاه و آرامش را از آنان درخواست مي كنند. براي يك شهروند قطري، بحريني و يميني و اماراتي اهميت چنداني ندارد كه حكومتش در مقابل حماس و فتح و سوريه و حزب الله و ايران چه موضعي اتخاذ مي كند، مهم برايش اين است كه اين حكومت حتما خودكامه، در درجه اول امنيت و سپس رفاه و توسعه برايش فراهم سازد. به عبارت ديگر اولين الويت مردمان خانه است و بعد خارج خانه.
اما در اين سوي چگونه است: مردم خسته از سياست بازي و سياست سازي هاي رياكارانه در حالي كه آرزوي امنيت و رفاه دارند، ليك چراغشان همچنان بر خانه روا نيست. بايد براي مردم ما مهم باشد كه سرنوشت حماس و فتح  چه مي شود. بايد نگران عراق باشند. اوليت نه خانه و امنيت آن بل همسايه و همسايگان است.

۲. مستند تكان دهنده داوطلب مرگ شبكه دو كه پخش شد، گفتم چگونه است حال مردمي كه برايشان اين همه دستگاه امنيتي، اطلاعاتي، بازرسي و نظامي فعال است و آن وقت در محلات پايتختش اشرار و اوباش چنين فعال در تمامي صحنه ها حضور دارند و آرامش نيم بند را مي ربايند و تازه بعد از نود و بوقي نيروهاي انتظامي پيدايشان مي شود و مدتي آرامش باز مي گردد و چندي بعد دوباره روز از نو روزي از نو: نوچه ها جاي بزرگترها مي نشينند. خيلي وحشتناك بود: اعترافات جوان ۲۲ ساله كه چگونه قمه را وارد گردن و سينه ديگري كرده بود…

۳٫ اگر عدم استقبال مردم از دولت در دور تازه سفرهاي استاني حتما بخشي از كابوس دولتيان را تشكيل مي دهد  استقبال مردم مشهد از خاتمي هم بخش مهم ديگري از اين كابوس است. دوستي مي گفت شهرداري مشهد تمام پلاكاردهاي خوش آمد گويي سيد محمد خاتمي را جمع كرده است نهايت محدوديت را براي برنامه هاي ايشان اعمال كرده اند. گزارش تصويري خاتمي در مشهد بهترين گواه است.¼br> خاتمي: بدترين فساد دروغ گفتن به مردم است

۴٫ گزارش هاي تصويري:  عمامه گذاري اولين باران تهران 

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.