گپي با دكتر تكميل همايون

در جايي به سخنان دكتر ناصر تكميل همايون (۱۳۱۵متولد ه.ش) گوش مي دادم؛ جالب بود كه دوشنبه گذشته ۱۰ ديماه روزنامه اعتماد ملي در صفحات داخلي اش مطلبي از وي زده بود عكس ديگري را. قبل از سخنراني يادي از اين نكته كردم و خنديدم با هم.

دكتر كه از مخالفين كتاب سوزي هاي گسترده توسط اعراب است مي گفت: هرگاه نهاد حكومت گفتمان لات مآبي در پيش بگيرد، نهادهاي اجتماعي نيز لات منشي در پيش مي گيرند و جامعه از لوطي گري دور مي شود و ازهم مي پاشد. وي در خاطراتش از مرحوم دكتر مصدق، مي گفت: آن دولت اخلاقي ترين دولت بود …… اولين زندانم يكسال قبل از كودتاي ۲۸مرداد بود…. آخرين زندانم هم بعد در سال هاي اوايل انقلاب… تنها اتهامي هم بر من ثابت شد، مخفي كردن بختيار بود كه به آقاي محمدي گيلاني گفتم من با ايشان دوستي ديرينه داشته ام و ۱۵-۲۰ سال در فرانسه با هم دوست بوديم. اگر شما هم جاي من بوديد همين كار را مي كرديد… حال اگر من را اعدام كنيد، نخواهند گفت تكميل همايون اعدام شد مي گويند اخلاق و دوستي و رفاقت اعدام شد…

دكتر تكميل همايون گفت: متولد قزويني هستم؛ كه همانا باب الجنة است …  ايشان با حرارتي خواست گفت: من درباره مرگ سه نفر نمي توانم قسم ياد كنم. اول دكتر شريعتي دوم جلال آل احمد و سوم غلامرضا تختي.  … اطلاح طلبان اگر دور آقاي خاتمي جمع شوند پيروز مي شوند… به دكتر گفتم: بايد خاطرات شفاهي بنويسي (مكتوب كني) خنديد و گفت: هنوز كه جوانم هروقت پير شدم از اين كارها مي كنم.
پيوندهاي مرتبط: دكتر ناصر تكميل همايون ؛ اقوام و پاره فرهنگ‌ها در چالش‌با فرهنگ رسمي ‌- جواد ماهزاده (اعتماد ملي) احساس ناسيوناليسم ايراني (اعتماد ملي)

:: با تاكسي مي آمدم كه زير داشبورد همشهري مسافر را ديدم. با هيجان از راننده پرسيدم: شما همشهري مسافر مي خوانيد؟ داشتم خودم را براي سئوال هاي بعدي آماده مي كردم كه گفت: نه آقا جون، هوا برفي براي پاك كردن شيشه استفاده مي كنم. كاغذش خوبه… آن قدر خندم گرفته بود كه راننده چپ چپ نگاه مي كرد. اين همه دوستان زحمت مي كشند مطلب تهيه مي كنند اونوقت مهمان شيشه هاي تاكسي مي شود.

دسته‌هادسته‌بندی نشده