عكس هاي منتشرنشده از شهيد حكيم

عكس هايي از شهيد سيدمحمدباقر حكيم كه براي نخستين بار توسط صادق مديا منتشر مي شود.

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.