صادق در بام جهان؛ هيماليا

چندي است در گستره  فلسفي بودا و هندو به سر مي بريم در كاتماندو پايتخت نپال. نپال كشوري است زيبا و سرسبز كه  هويتي غير از هويت هندي ندارد. هرچند كمي زبان و خطشان تفاوت مي كند اما آن قدر كه راج كاپور اينجا معروف است اولين رييس جمهورش كه ديروز انتخاب شد نيست! زندگي، بهداشت، زيرساخت ها نپال را بيشتر شبيه يكي از كَلاها يا آباد هاي شمال ايران كرده است: مثلا پاشا كلا دشت سر.

هر چقدر غذاهايي بي خودي دارد، مردم خوب و خونگرم و مهمانواز و ساده اي دارد كه به شكر خدا هنوز فلسفه زندگي مدرن در آنها تاثير نگذاشته است. از سوي ديگر مردمي دارد به غايت ديندار و پايبند و آيين مذهبي. به عبارت ديگر  هر چقدر طبيعت بكرتر، مردم نيز هم

شهيد بهشتي و مباني عقلاني حكومت اسلامي: مردم ناظر با حكومت
بحثي را داريم در انديشه سياسي غرب با عنوان « بي طرفي حكومت » . منظور اين است كه حكومت بايد در قبال مفاهيم و الگوهاي سعادتمندانه خنثي باشد يعني تصميم گيري هايي كه حاصل كار حكومت است نشان از مفهوم خاصي از زندگي سعادتمندانه در خود نداشته باشد. به خاطر اين كه در سنت ليبرالي اساساً اين طور بحث مي شود كه بحث درباره زندگي سعادتمندانه بايد به حوزه خصوصي احاله داده شود. در آن سنت ما يك  بي طرفي فرآيندي و روندي داريم و يك بي طرفي در نتايج.
بخشي از مقدمه سخنراني دكتر بهشتي پيرامون انديشه سياسي شهيد دكتر بهشتي در مباني حكومت اسلامي، جالب ترين بخش مطلب آن جاست كه دكتر بر شوراي رهبري تاكيد دارد و مشروعيت حكومت اسلامي برخواسته از راي مردم مي داند. مقاله در اعتماد ملي با عنوان مباني عقلاني مشروعيت حكومت منتشر شده.

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.