هويت جديد اعراب

چند وقتي است موج جديدي از تبليغات عليه تشيع با سخنان قرضاوي مفتي ساكن قطر شروع شده است و رسانه هاي غرض ورز نيز به انتشار آن پرداخته اند.
در اوج اين رسانه ها، العربية قرار دارد. رسانه اي كه با سرمايه گذاري عربستان (مالك لعربيه  شاهزاده بن نايف – از برادران تني فهد- صاحب مرکز رسانه اي خاورميانه ) اداره مي شود بيشترين حملات و تهمت ها را به ايران و تشيع وارد مي كند كه دليل آن روشن است. حاكمان مرتجع و متحجر عرب، نمي خواهند واقعيت هاي روز جهان عرب و خاورميانه را ببينند و باور كنند. همان حاكماني كه در اوج جنگ ۳۳ روزه لبنان به اسراييل كمك مي كردند نمي توانند باور كنند كه مقاومت چنين جانانه بايستد. حاكماني كه پيشتر زماني با شنيدن صداي اسراييل به دنبال هر مفري مي گشتند. از سوي ديگر واقعيت عراق و حضور قدرتمند مردم و شيعيان در ساخت سياسي، به مذاق اين حاكمان اصلا خوش نمي آيد و با حمايت از گروه هاي ارهابي و تروريستي سعي در برهم زدن اين ساختار دارند.

اما فراتر از همه اينها، اين حاكمان چشم خود را بر روي واقعيت ديگري بسته اند و آن: هويت جديد است. هويتي كه ديگر با كانال هاي رقص mbc و art تعريف نمي شود. هويتي كه در آن ايستادگي و مقاومت ارزش است نه سرعت چرخش كمر در دقيقه! اين واقعيتي است كه حكام مترجع عرب نمي خواهند و براي همين به همه چيز دست مي زنند تا آن را پنهان كنند. از اتهام ها و دروغ هاي قرضاوي و ايادي وهابيون تا حمله هاي سياسي و مذاكره با اسراييل براي حمله مجدد به حزب الله، همه به اين دليل است كه اين هويت از بين برود كه به ياري خدا، تقويت مي شود.

پيوند مرتبط: خشم قرضاوي ناشي از تشيع پسر اوست انفجار در درمشق و اتهام هاي العربية: … نتیجه ی بسط تشیع درسوریه

دسته‌هادسته‌بندی نشده