تناقضات اصولگرايانه

تناقضات اصولگرايانه
تناقضات اصولگرايانه

ديروز در خبرهاي خواندم كه رسانه هاي اصولگرا و دولت گرا در اقدامي هماهنگ اين خط را ترويج مي كنند كه بين صحبت هاي موسوي با خط امام تناقض دارد. به برادر حامد قلم به دست، گفتم: خب البته اگرمفسر انديشه هاي امام، كوچك زاده باشد (كه در آن ايام نهايتا بيانيه مي نوشته و در تجمعات كم خطتر حاضر مي شده) معلوم است كه تناقض وجود دارد.


يا اگر مفسر انديشه هاي امام از آبشخور كساني كه حقيقتا اعتنايي به آن نداشتند و به قول بزرگان انقلاب، حتي در كلام هم با مبارزات همراهي نمي كردند(م.ي)، آب خورد، قطعاً در انديشه هاي امام در دهه ۶۰ و۸۰ شمسي تناقض وجود دارد!


اين هم از رسم روزگار است كه هنوز خود را نماد و مالك هر عنوان و موضوع و انديشه مي دانيم در حالي كه عملا به آن پايبند نيستيم.
كوچك زاده خبر خبرگزاري بچه ها: برنا زاكاني

دسته‌هادسته‌بندی نشده