شكايت دولت از مرجعيت؛ با اين مبنا هر فردي مي تواند از رهبري و ساير مراجع شكايت كند

اين هم از عجايب تاريخ معاصر است ، حتي در دوران ستم شاهي پيش از انقلاب اسلامي هم سابقه نداشت كه حاكميت از مرجعيت شكايت كند و حال سند اين كار به نام دولت مهرورزان و عدالت گستران خورد.

يكي از روحانيون (!) دربار احمدي افاضه كرده است: شكايت  احمدي نژاد از آقاي صانعي! شكايت از جايگاه شهروندي است. به مبناي اين شكايت كه بر اساس يك دروغ شكل گرفته است اشاره نمي كنم، اما اگر همين استدلال را مبنا قرار دهيم، دور از ذهن نيست كه فردا هر فردي به خود اجازه دهد و از جايگاه شهروندي آقاي خامنه اي يا نوري همداني يا ديگر مراجع به هر دليلي شكايت كنند.

در ضمن بايد با اين مبنا شكايت خانواده هاشمي رفسنجاني از  احمدي نژاد هم به سرعت رسيدگي شود چرا كه آن ها هم از جايگاه شهروندي وي شكايت كرده اند.

به قول قدما وقتي خليفه كشي شد چه علي چه عثمان.  خطاب ديگر اين شكايت ساير مراجع عظام تقليد است كه اگر از همين سكوت بي رمق و انتقاد خاموش پا را فراتر گذارند حاكميت به آنها عارض مي شود.

دسته‌هادسته‌بندی نشده