رشد ۵۴٪ دسترسي به سایت حضرت آیت الله صانعی و ۱۶۰ درصدي سايت آيت الله منتظري

سايت حضرت آیت الله العظمی شیخ یوسف صانعی كه بعد از حوادث و فجايع تلخ بعد از انتخابات به شجاعت و صراحت مشهور شده اند، با افزايش قابل توجه مخاطب در سه ماه گذشته روبرو شده است.

بر اساس آمار سایت Alexa، سايت آيت الله صانعي در جايگاه ۵۸۰ ايران و در Rank الكسا  ۴۴۹۷۷  قرار دارد و از نظر گستره جغرافيايي مخاطبان بعد از ايران، آمريكا؛ عربستان سعودي، آلمان و امارات متحده عربي بيشتر مراجعه به سايت را داشته اند. همچنين در بخش آمار  بازديد هرصفحه  سايت  در سه ماه گذشته ۱۲۵% رشد داشت.

سايت فقيه عالي قدر آيت الله منتظري نيز بر مبناي دسترسي ۱۶۰ درصد در سه ماه گذشته افزايش مخاطب داشته و به جايگاه ۱۱۹۷ سايت هاي ايراني رسيده است.

دسته‌هادسته‌بندی نشده