آينده روزنامه‌نگاري از ديدگاه روزنامه‌نگاران آنلاين

همشهري آنلاين– ترجمه معصومه كيهاني‌ : روزنامه نگاراني كه درسال جديد مورد بررسي قرار گرفتند نسبت به آينده روز‌نامه نگاري نگاه مثبت‌تري دارند. اما آنها همچنان نگران هستند.اين بررسي شامل جمع‌بندي نظرات اعضاي انجمن خبري آنلاين ONA است كه از سوي اين انجمن و مركز تحقيق PEW انجام شده است. دراين مقاله، نقطه نظرات روزنامه نگاران آنلاين پيرامون آينده روزنامه‌ نگاري جمع‌بندي شده است.

بيشتر اين روزنامه نگاران حدود ۵۴ درصد، معتقدند كه روزنامه نگاري درمسير نا‌درستي هدايت شده، درحالي كه ۴۵ درصد آنها براين باورند كه اين هدايت، سمت و سوي درستي داشته است [روزنامه نگاران آنلاين چه مي‌گويند؟].

اما اين تقسيم بندي، بيشتر از آنچه درميان روزنامه نگاران ملي سنتي درسال گذشته ديده شده، نمود دارد. درآن گروه، درحالي كه شرايط اقتصادي بهتربود، ۶۲ درصد آنها نسبت به وضعيت روزنامه نگاري بدبين و درست ۳۲ درصد آنها خوش‌بين بودند.

مدير محتوا براي يكي از وب سايت‌هاي متكي بر بزرگترين روزنامه آمريكا مي‌نويسد: “تغيير نسل نگران كننده است، اما،مابي با اين شريط با همه نگران كنندگي‌اش، كناربياييم.” و نسبت به فرزندان خود و نسل‌هاي بعد ازآنها، و آنچه توسط آنها به دست خواهد آمد حساسيت نشان دهيم.

روزنامه‌نگار ديگري مي‌نويسد: من معتقد‌م تا زماني كه خبر وجود داشته باشد، نياز به خبرنگاران و اصول حرفه‌اي احساس مي‌شود.[انتخاب واژه‌هاي مناسب؛ مسئوليت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري] روزنامه نگاري آنلاين در حال تغيير و تحولي فراتر از محدوديت اتاق‌هاي خبربه صورت سنتي است و همچنان در ابتداي راه است.

هنگامي كه سئوال مهمي درارتباط با صنعت خبر مطرح مي‌شود كه مربوط به جريانات درآمدزا در آينده است، از هر۱۰ مخاطب، چهار نفر درجواب اين سئوال كاملا ابرازر اطمينان مي‌كنند و مي‌گويند اخبارآنلاين به زودي به الگوي درآمدزاي پر منفعت و مستقلي دست مي‌يابد. درهمين حدود، ۴۳ درصد پاسخ دهندگان به اين مسئله اطمينان نسبي دارند.

تنها ۱۱ درصد آنها چندان اطميناني به آينده اين برنامه ندارند. اما نظرات آنها بيشتربازتاب يك خوش بيني شخصي است تا يك طرح و برنامه روشن نسبت به آينده.

همان گونه كه سردبير يك وب سايت و مجله مهندسي عنوان مي‌كند، با وجود تاثير فوق‌العاده زياد اينترنت كه باعث متحول شدن اوضاع شده است و همچنين شرايط اقتصادي ناهنجار، موقعيت كاري براي روزنامه نگاران بسيار دشوار است و البته ما با اين مسئله درگير هستيم و با آن مقابله مي‌كنيم.[روزنامه‌نگاري آنلاين و ارزش‌هاي بنيادين]

درحقيقت، بيشتر اين روزنامه نگاران آنلاين اميدشان متكي به آگهي است. اگرچه خط سير آگهي آنلاين، درحال از دست دادن جايگاه واقعي خود است و ترديدها و بدبيني‌هاي رو به رشدي وجود دارد در ارتباط با اين نكته كه آيا آگهي‌هاي آنلاين هرگز به يك مقياس يا الگوي مناسبي كه درخور كارخبري باشد، دست خواهد يافت يا خير.

وقتي از پاسخ دهندگان خواسته شد نظر خود را درمورد مهم‌ترين شكل درآمد درسه سال متوالي را بيان كنند، ۶۵ درصد كامل آنها به آگهي اشاره كردند.

و يك سوم افراد، به آگهي‌هاي نمايشي اشاره كردند كه تا به حال، مهمترين منبع درآمد اخبار آنلاين بوده است. اما آن ميزان درآمد كلي درمقايسه با رشدي كه انتظارش را داريم بسيار اندك است. و اين مسئله سرعت حركت را درسال‌هاي ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به ميزان قابل ملاحظه‌اي كاهش مي‌دهد.

نرخ آگهي‌هاي نمايشي در ازاي هرهزار بيننده درسال ۲۰۰۸، فقط ۲۶ سنت بوده است كه اين مبلغ، نسبت به سال ۲۰۰۷، ۵۰ درصد كاهش يافته است.

۱۹ درصد از پاسخ دهندگان به آگهي‌هاي تحقيقاتي اشاره كرده‌اند كه رو به رشد است اما عمدتا درسايت‌هاي پژوهشي مثل گوگل و ياهو پيدا مي‌شود تا سايت‌هاي خبري.

۱۴ درصد آنها نيز به آگهي‌هاي ويدئويي اشاره مي‌كنند كه تازه درابتداي راه است و ودرك قابل توجهي از سوي مخاطبين و شركت‌هاي آگهي ساز درارتباط با موفقيت اين قبيل آگهي‌ها تاكنون ارائه نشده است.

ازسوي ديگر، درست يك چهارم پاسخ دهندگان، به مواردي غيراز آگهي‌هاي آبونمان، ۵ درصد به هزينه‌هاي دريافتي از كاربران، ۳ درصد به مبالغ اهدايي از سوي اعضا و ۹ درصد به مجموعه‌اي از پيشنهاد‌هاي عجيب و غريب اشاره كردند مثل ارائه خدمات به هتل‌ها، فروش DVD  هاي مستند و همچنين ايجاد خدماتي براي توزيع روزنامه‌ها و مجلات و اجاره دادن فضاي پاركينگ سازمان.

يكي از دلايلي كه باعث مي‌شود اين روزنامه نگاران آنلاين تصوركنند كه آگهي‌هاي بازرگاني مهمترين عامل درآمد‌ زا باشند اين است كه بيشترآنها درحال كاربراي پيشرفت و توسعه اين قبيل آگهي‌ها هستند.

۶۹ درصد كامل پاسخ دهندگان گفتند سازمان‌هاي آنها به طور فعال درحال كارهستند كه راه‌هاي درآمدزاي جديد را توسعه دهند. اما درحال حاضر، ۲۳ درصد از مهمترين محدوده كاري را همان آگهي‌ها تشكيل مي‌دهد.

۱۷ درصد نيز به پيدا كردن راه‌هاي درآمد زا از طريق محتواي موبايل، ويدئو يا RSS ، اشاره كردند كه البته بيشتر اين راه‌ها نيز به آگهي منتهي مي‌شود.

اين روزنامه نگاران نسبت به چالش‌هاي كارشان آگاه هستند. ۴۲ درصد پاسخ دهندگان گفتند كه فراترازهرچيز ديگر، مسايل اقتصادي يا به قول يكي از آنها الگوي تجارتي به عنوان بزرگترين مشكل شناخته مي‌شود كه روزنامه نگاري آنلاين امروزه با آن روبرو است.[روزنامه نگاري آنلاين؛ انتظارات و واقعيت‌ها]

يك عضو ONA كه به مديريت محتوا و توليدات ويدئويي كمك مي‌كند توضيح مي‌دهد: من درجستجوي خواسته‌ها و نيازهاي شركت خود هستم تا بتوانم آگهي‌هاي وب را درمجموعه‌هاي تجاري بزرگتري قراردهم كه اساسا به قصد حمايت مالي ازكارما،درپخش خبر تهيه مي‌شود. من همچنين كم‌ كم درحال رسيدن به اين نكته هستم كه پرسنل قسمت فروش هيچ عقيده و نظري درباره نحوه فروش محصولات ما ندارد.

به جز موارد اصلي درآمد زا، نظرات ديگري در اين زمينه وجود دارد.برخي ازپاسخ دهندگان ازاين امكانات نام برده‌اند. حدود ۸ درصد آنها به كتابچه‌هاي راهنما، ۷ درصد به حمايت‌هاي مالي موسسات و مراكز مختلف، ۷ درص به ايجاد سنديكا و ۳ درصد به ايجاد مجموعه‌هاي طبقاتي و شكل‌گيري روابط عمودي اشاره كرده‌اند.

راه‌هاي جديد درآمدزايي

راه‌ها

درصد

آگهي

۲۳

درآمدزايي موبايل/RSS/ ويدئو / متن

۱۷

همكاري

۱۲

تجارت الكترونيك

۱۰

ايجاد وب‌سايت‌هاي جديد

۱۰

دفترچه‌هاي راهنماي اينترنتي

۸

حمايت‌هاي مالي موسسات و مراكز مختلف

۷

ايجاد سنديكا

۷

ايجاد مجموعه‌هاي طبقاتي

۳

ساير موارد

۱۵

بدون جواب

۳۷

تمام راه‌هاي جديد درآمد زا، موارد خوبي به نظرنمي‌رسند. يكي از اعضاي ONA، عدم تمايل خود را درارتباط با روشي كه شركت شان درپيش گرفته اعلام كرد كه دراين روش، فروش اخباربه وب سايت‌‌هايي خاص مثل Home Depot يا Lowe’s صورت مي‌گيرد.

شركت‌ها اين محتوا را براي هرچه معتبرترساختن سايت‌هاي خود لازم دارند. اما سازمان‌هاي خبري اعتبارخود را ازدست خواهند داد. زيرا به راحتي معلوم مي‌شود كه اين روش براي حمايت از محصولات يا خدمات خاصي است. و بيشترين بخش پاسخ دهندگان، حدود ۳۷ درصد آنها يا نتوانسته‌اند و يا نخواسته‌اند كه مشخص كنند چه كارهايي را شركت شان براي دسترسي به روش‌هاي جديد درآمدساز مي‌توانند دنبال كنند.

JOURNALISM.ORG

PEW/ONA 2008 survey of ONA members

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.