ابراز علاقه متکي به رباينده امام موسی صدر

سعد مُجبر، سفير ليبي در تهران که استوارنامه وی پس از مدتها توسط محمود احمدی نژاد امضا شد و از اصلی ترین عوامل ربودن امام موسی صدر، رهبر ایرانی شیعیان لبنان، شنبه ۱۹ دی ماه با منوچهر متكي وزير امور خارجه دولت دهم ديدار كرد. ایرنا


متکی بدون اشاره به نقش اولی رهبر لیبی در ربایش امام موسی صدر در ۹ شهریور ۱۳۵۷،
با تأكيد ! بر ضرورت ترسيم نقشه راه براي توسعه روابط با لیبی!، برداشتن گام‌هاي عملي براي تحقق برنامه هاي همكاري براساس درك متقابل و منافع مشترك را خاطرنشان كرد و برگزاري كميسيون مشترك را براي سامان دادن همكاري‌هاي اقتصادي در حوزه‌هاي نفتي، صنعتي و بازرگاني مثبت ارزيابي كرد.
سعد مجبر نيز ابراز اميدواري كرد گام‌هاي عملي براي تحقق همكاري‌هاي دو كشور مبناي تحولي جديد در مناسبات تهران ـ طرابلس شود.

هم آغوشی احمدی نژاد با مستکبران
هم آغوش با مستکبران

پیش از این عکس های دیدار و هم آغوشی محمود احمدی نژاد و جنرال دیوانه معمر قذافی واکنش های بسیاری را برانگیخته بود.

دسته‌هادسته‌بندی نشده