چرايي حملات جديد به مهدي كروبي: عصبی کردن شیخ و واکنش احساسی و شدید هواداران

حملات متعدد اخير به مهدي كروبي كه از زهر چشم مسلحانه در قزوين شروع شد و به دستگيري يكي از پسرانش و اعمال خشونت، توهين و شكنجه عليه وي و ممنوع الخروج شدن پسر ديگرش و در نهايت حملات چند روز اخير حاميان افراطي دولت به عنوان مردم! به منزل شيخ ختم شد، هدفي ندارد غير از عصبي كردن و برانگيختن واكنش وي  و به دنبال آن كنش احساسي و شديد هوادارانش .

جريان هاي افراطي كه از حمايت آهنين برخوردار هستند، با مشاهده آرامش حاكم شده بر كشور و آزادي زندانيان سياسي  كه فضاي نقد عالمانه و دلسوزانه حوداث بعد از انتخابات و آشكار شدن اشتباهات دو جريان سياسي غالب كشور يعني اصلاح طلبان و اصولگرايان را فراهم كرده است، به وحشت افتاده اند و مي ترسند كه در غايت اين رويداد سياسي، ناكارآمدي بخش هايي از دولت عيان شود و منافع افراطيون و اقتدارگرايان در خطر افتد.

بنابر اين شيخ مهدي كروبي بايد خويشتن داري بيش از اين نشان دهد و هوادارانش را به آرامش فرابخواند تا هدف اقتدارگرايان محقق نشود.

پي نوست: درد ناك است كساني كه خود را فدايي اسلام مي دانند چنان بي مهابا از عقوبت كردار خود، به اموال مسلمين آسيب مي رساندد آرامش مردم را سلب مي نمايند. اين چه رفتاري است كه روزي خسارت به اموال مردم همراهي با دشمن است و روز ديگر همراهي با اسلام. رفتار بد همه جا بد است و از منتسبين به ديانت بدتر.

گزارش تصويري از حمله به خانه مهدي كروبي

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.