نا مبارک در گذر زمان

یک چلواوباما با دو سیخ مبارک برشته؛ لطفا‎