در سالگرد سقوط پهلوي؛ مبارك تمام شد

در بهار آزادي ايران، نامبارك  قدرت را در مصر را رها كرد

دسته‌هادسته‌بندی نشده