آقا مرتضي؛ سيد مرتضي؛

رنج؛ آوردگاهي است كه گوهر وجود آدمي را از غير آن جدا مي كند… سيد مرتضي آويني

دسته‌هادسته‌بندی نشده