تولد ۸۳ سالگي ات مبارك؛ امام موساي صدر

تولدت مبارك؛ آقا؛ آقا موسي؛ امام؛ امام موساي صدر؛ آقاي صدر؛ اين روزها؛ نمي دانم بگويم؛ جايت خالي است؛ يا نه؛ اما؛ اگر پيش ملتت بودي؛ وضع ما؛جامعه ي ما؛ و؛ ايران ما؛ بهتر بود؛ جايت؛…؛ است بزرگوار

 

دسته‌هادسته‌بندی نشده