كدام الگوي بومي؟

مجري خوش سيماي برنامه گره شبكه سوم سيما كه موهايي آراسته، ته ريشي و لباسي امروزي به تن داشت، به دوربين زل زد و گفت: ما دو جور مرگ بر آمريكا داريم. شعاري و عملي. شعاري اين است كه مي رويم و فرياد مي زنيم مرگ بر آمريكا و بعد به زندگي مان برمي گرديم. عملي اش اين مي شود كه الگوي زندگي مان را الگوي آمريكايي قرار ندهيم. بعد خاطره شخصي اش را گفت در يك رستوران!: به پيشخدمت گفتم برايم آب بياور؛ يك بطري آب آورد؛ گفتم نه يك ليوان آب از شير برايم آب بياور؛ پيشخدمت گفت نداريم! اين مي شود تلاش براي تغيير زندگي آمريكايي
مجري خوش چهره سپس بيانيه اي در مذمت مدرنيته داد و گفت: ما فكر نمي كنيم بشود خوبي هاي مدرنتيته را گرفت و بدي هايش را واگذاشت!
حرف اش درست بود كه ما بايد از الگوي زندگي بومي ايراني استفاده كنيم؛ حرف درست هم پاسخ ندارد. اما منظورش كدام الگوي زندگي ايراني است؛ به نظرم منظور مجري برنامه، الگوي زندگي حوزي نبود پس مجري از كدام الگوي ايراني حرف زد: الگوي اسلام رحماني كه براي اصلاح طلبانِ از خدابي خبرِ بازيچه ي دست استكبارِ جهاني و صهيونيزم بين الملل، است! الگوي اسلام ايراني هم كه مال جريان انحرافي است؛ الگوي اسلام اصولگرايانه هم كه در جامعه نمادهايي افراطي و احساسي داشته. اين كدام الگوي ايراني است كه در طول سي و چند سال گذشته هنوز كشف نشده؟ اين كدام الگوي آرماني است كه با واقعيات آن چنان فاصله دارد كه آن را دست نيافتني كرده .
خداي ناكرده منظور مديران صداوسيما، الگوي اخلاق سياسي ايراني كه نيست؛ همان اخلاقي كه در آن منتقد گوساله، بزغاله و مفسد في الارض خوانده مي شود  و براي حذف اش اتهام زني، دادن نسبت هاي ناروا و دروغ پردازي بلا اشكال است.
اين همان الگويي نيست كه مدعيان با بصيرتش امروز آن چنان از كرده خود پشيمانند كه اشتباهشان را به گردن جنيان مي اندازند؟ اين همان الگويي نيست كه ديروز انتقاد دلسوزانه را تخريب و لجن پراكني مي دانستند و به جرم بيان اين حرف ها فعالين سياسي اجتماعي را روانه زندان كردند و امروز خود صدها برابر بدتر از اين انتقادات را با همان ادبيات و اتهام زني هاي معمولشان بيان مي كنند؟ اين الگوي سياسي، هماني نيست كه از  مفاهيم و ارزش هاي ديني تنها در حد لغلغه زبان و براي از بين بردن طرف مقابل استفاده مي كنند؟
خوب است  اربابان بنگاه صداوسيما داستان منع رطب پيامبر اكرم(ص) را از كتاب ارزشمند داستان راستان بارها مرور كنند تا شايد بفهمند چگونه به يكي از بي اخلاق ترين رسانه ها تبديل شده اند و سپس  درس اخلاق به مردم مي دهد.

دسته‌هادسته‌بندی نشده