جامعه ورزش فرصت‌شناس باشد

صادق حسینیسيد صادق حسيني، روزنامه ایران یک شنبه ۳ آذر ۱۳۹۲: دكتر محمود گودرزي نخستين ورزشي‌اي بود كه از مجلس با رأي بالا گذر كرد و ديروز بر صندلي وزارت نشست. وي كه از تجربه مواجهه مجلسيان با وزراي سلفش درس‌هاي فراواني گرفته بود با مشورت و كمك گرفتن از تمام ظرفيت‌ها و انتخاب راهبرد صحيح، از خود دفاع جانانه‌اي كرد و توانست رأي اعتماد بالاي مجلس را كسب كند.
هرچند كه براي جامعه سياسي، دكتر گودرزي وزيري است در تراز ساير وزراي كابينه دولت تدبير و اميد اما براي جامعه ورزش، وي كسي است كه بايد به اميدها و آرزوهاي بحق جامعه ورزش جامه عمل بپوشاند.
براي جامعه ورزش گودرزي وزيري است كه به نگاه سياسي در ورزش پايان مي‌دهد، فدراسيون‌هاي ورزشي را براساس نزديكي مواضع سياسي شان به گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي از منابع مالي و حمايتي منتفع نمي‌كند، رؤساي فدراسيون‌ها را به دليل حضور يافتن يا نيافتن در جلسات بركنار نمي‌كند، ورزش را به حياط خلوت سياسيون تبديل نمي‌كند؛ وقت و توان و فرصت ورزش را معطل دو تيم باشگاهي نمي‌كند و از همه مهم‌تر با حاكم كردن برنامه محوري به روزمرگي در ورزش پايان مي‌دهد و نشان مي‌دهد مديريت ورزشي بديهيات و شاخص‌هايي دارد كه تفاوت‌هاي اصولي و اساسي‌اي با ساير انواع مديريت دارد.
در اين سو اما جامعه متكثر و متنوع ورزش بايد در كنار نقد منصفانه با تمام توان از وزير ورزشي كه برآمده از جامعه ورزش است حمايت كند چرا كه موفقيت دكتر گودرزي موفقيت جامعه ورزش و خداي ناكرده ناكامي او ناكامي ورزشيان است.
گودرزي كه نشان داده چهره‌اي مشورت پذير است اگر بتواند در پايان دوره وزارتش، مديريت موفق، كارآمد و مؤثري داشته باشد، تراز مديريت ورزشي را در كشور بالا مي‌برد و سنگ بناي حضور مديران تخصصي ورزش را محكم مي‌كند.
به ديگر سخن مديريت موفق دكتر گودرزي مي‌تواند ورزش را از گزند حضور مديران سياسي در امان نگاه دارد، وزارت ورزش را به يك وزارتخانه تخصصي تبديل كند و فرصت انتخاب وزيران ورزشي را فراهم كند. جامعه ورزش كه سال‌ها براي حضور يك ورزشي در رأس هرم مديريتي‌اش تلاش و مبارزه كرده حال كه اين فرصت توسط رئيس جمهور روحاني فراهم شده است بايد فرصت‌شناس باشد و نشان دهد با وجود همه تفاوت آرا و نظرات اما براي موفقيت نخستين وزير ورزشي وزارت ورزش و جوانان دولت جمهوري اسلامي ايران وحدت نظر دارد و تلاش مي‌كند.

دسته‌هادسته‌بندی نشده