انقلاب اسلامی ارزش است

انقلاب اسلامی ارزش است
و اما انقلاب اسلامي؛ ارزش است؛
نه به خاطر اين كه فلان قدر دانشجو و دانشگاه دارد؛ يا موشك هوا مي كند و سلول بنيادي و نانو فلان مي سازد؛ راه مي كشد و برق و آب مي رساند؛
كه پهلوي يا هر حاكميت ديگري لاجرم همين مسير را مي رفت؛
انقلاب اسلامي ارزش است به خاطر اين كه در عصر قدرت هاي وابسته؛ به قدرت دروني خود؛ به قدرت ايراني ساخته اش؛ متكي است؛
قدرتي كه استقلال و ثبات و امنيت در عين كثرت و تنوع را براي ايران به ارمغان آورده است؛
دم پدرانمان گرم كه جواني و سلامتي و جان شان را براي اين انقلاب دادند؛
دسته‌هادسته‌بندی نشده