دغدغه هاي رسانه اي جهان عرب

چندي پيش براي يك پروژه در حوزه IT به راديو ايران رفته بودم كه در اين  برنامه اگر  آن پروژه را نگرفتم يك كتاب جالب پيدا كردم.  « مجموعه مقالات همايش امنيت رسانه اي جهان عرب : دغدغه هاي رسانه اي جهان عرب » ترجمه محمد اعتضاد السلطنه كه اتفاقا دايي يكي از دوستان است و اداره كل پژوهش هاي راديو آن را منتشر كرده است.

كتاب مقالات خيلي مفيد، كاربردي و اسنادي در حوزه رسانه و تعامل رسانه هاي محلي و جهاني دارد.
البته صرف نظر از پيشگفتارش كه زيادي ايدئولوژيك و شعارزده است .
فهرست مقالات:
پيام رسانه اي و عناصر تشكيل دهنده آن در قرن آينده. نبرد بر سر ارتباط با مردم بين مرجعيت امت و بزه كاري نوين.
نقش رسانه  و تاثير فزاينده آن بر حيات اجتماعي. پخش مستقيم ماهواره اي و بازتاب آن بر خانواده .
نقش نظارت و قانون گذاري در مقابله باخطرات پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي. مشكل رسانه و راه حل آن. پروژه اتحاديه جهاني دانشمندان اسلامي. بازاريابي توليد هدفمند و مشكلات‌  آن. تجربه  ART درباره امنيت و پشتيباني رسانه اي.
نقش تلويزيون در تحقق امنيت اجتماعي و اخلاقي.
مسابقه رسانه اي نوين: بررسي مقدماتي همايش امنيت رسانه اي.

دانلود کتاب

دیدگاهتان را بنویسید