از دنیای شهر تا شهر دنیا

 از دنیای شهر تا شهر دنیا حاصل سیری است کوتاه و شتابان در اندیشه سیاسی غرب و مطالب آن اگر همه جا تازگی ندارد، اما انگیزه فراهم آوردن مطالب و نگاهی که در آن به امر سیاست و اندیشه سیاسی شده نسبتاً تازه  است …  بخشی از پیشگفتار

 … بشر غربی، در آغاز دوران جدید زندگی، تا از تنگنای زندگی تلخ و حقارت بار پیشین رهایی یابد، در عقل و دیانت به دیده تردید نگریست و بدبینی، نسبت به نظام ها و سازمان ها و ادب ها و آیین هایی را که به نام دیانت در جامعه جاری بود به جوهر دین سرایت داد و ناتوانی و کج اندیشی عقل های گرفتار اوهام روزمرگی و محصور در عادت ها و تعصب های ناروا را به حساب ذات عقل گذاشت….

بینش جدید غرب چیست؟
۱. قبول اصل سودمندی در اخلاق
۲. سازش با دیگران و تحمل آنان در مذهب
۳. حکومت مشروطه در سیاست
۴. قرارگرفتن حکومت در خدمت تجارت
۵. آگاهی یافتن مردم از نفوذ خویش

فهرست کتاب
پیشگفتار
درآمد
شهر زیبا در نگاه خسته افلاطون
معلم شهر ویران
افول فلسفه در رواق اخلاق سیاسى
ملکوت دیانت عیسوی و ملک سیاسى رومى
حوزه ادعا و اقتدار کلیسا
شهاب سیاست فلسفى در آسمان خاور
جلوه های بحران در اندیشه و عمل
تهور گذار از دنیای دینى به دین دنیوی
گرگ انسان در کام اژدهای دولت
آزادیخواه متجدد
عطش آزادی و سراب سرمایه
آن سوی بحران

دیدگاهتان را بنویسید