از دنيای شهر تا شهر دنيا

 از دنياي شهر تا شهر دنيا حاصل سيري است كوتاه و شتابان در انديشه سياسي غرب و مطالب آن اگر همه جا تازگي ندارد، اما انگيزه فراهم آوردن مطالب و نگاهي كه در آن به امر سياست و انديشه سياسي شده نسبتاً تازه  است …  بخشي از پيشگفتار

 … بشر غربي، در آغاز دوران جديد زندگي، تا از تنگناي زندگي تلخ و حقارت بار پيشين رهايي يابد، در عقل و ديانت به ديده ترديد نگريست و بدبيني، نسبت به نظام ها و سازمان ها و ادب ها و آيين هايي را كه به نام ديانت در جامعه جاري بود به جوهر دين سرايت داد و ناتواني و كج انديشي عقل هاي گرفتار اوهام روزمرگي و محصور در عادت ها و تعصب هاي ناروا را به حساب ذات عقل گذاشت….

بينش جديد غرب چيست؟
۱٫ قبول اصل سودمندي در اخلاق
۲٫ سازش با ديگران و تحمل آنان در مذهب
۳٫ حكومت مشروطه در سياست
۴٫ قرارگرفتن حكومت در خدمت تجارت
۵٫ آگاهي يافتن مردم از نفوذ خويش

فهرست كتاب
پيشگفتار
درآمد
شهر زيبا در نگاه خسته افلاطون
معلم شهر ويران
افول فلسفه در رواق اخلاق سياسى
ملكوت ديانت عيسوي و ملك سياسى رومى
حوزه ادعا و اقتدار كليسا
شهاب سياست فلسفى در آسمان خاور
جلوه هاي بحران در انديشه و عمل
تهور گذار از دنياي دينى به دين دنيوي
گرگ انسان در كام اژدهاي دولت
آزاديخواه متجدد
عطش آزادي و سراب سرمايه
آن سوي بحران

دیدگاهتان را بنویسید