با هم ببینیم: مناظره میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد

تماشای جمعی مناظره مهندس میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد و استقبال از میرحسین، ساعت 22 پارک ملت و سایر پارک های شهر
تماشای جمعی مناظره مهندس میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد و استقبال از میرحسین، ساعت ۲۲ پارک ملت و سایر پارک های شهر
دسته‌هادسته‌بندی نشده