نظارت اپوزیسیون برفعالیت های حکومت

با حوادث بعد از انتخابات که طبقه ی جدی از  منتقدان در جمهوری اسلامی ظهور کرد که خواسته هایی در چارچوب قانون اساسی دارد. اما نوع مواجهه حاکمیت با آنها به شدت قهر آمیز بوده است که نتایج آن در بازداشت های طولانی مدت و حبس های انفرادی آشکار است. مدتی بعد از انتخابات ایران،  انتخابات مجلس و ریاست اقلیم کردستان عراق برگزار شد که هرچند اعتراضاتی نظیر بی طرف نبودن کمیسیون انتخابات و حضور گسترده نظامیان و تخلفات انتخاباتی روی داد اما به هر حال جناح منتقد به رهبری نوشیروان مصطفی با عنوان فهرست تغییر، گوران توانستند توفیق زیادی کسب و حدود ۲۸ صندلی پارلمان را از آن خود کنند. بعد از این انتخابات اما، نوع مواجه جناح حاکم بسیار جالب توجه است.

مسعود بارزانی رییس اقلیم کردستان و جناح حاکم گفت: ما ازاینکه اپوزیسیون مجلس اعمال حکومت را تحت نظر قرار خواهند داد، خوشحال هستیم اما این اپوزیسیون باید همه جوانب را در نظر گیرد و کاستیهای حکومت را با ما درمیان بگذارد.

امیدوارم روزی در جمهوری اسلامی مان آن قدر ظرفیت باشد که هم منتقدین و هم حاکمین انتقادات و تذکرات همدیگر را هم بفهمند هم قبول کنند.

از نکات جالب امسال است که هر انتخاباتی برگزار شد، سرنوشت هایی نزدیک بهم داشته است.

دسته‌هادسته‌بندی نشده