سلام بر مادر پهلو شکسته

به قطره قطره سرشکش دخیل می‌بندد          بر آن ضریح کبود و شکسته و بــی‌تاب

هیئت عشاق الحسین مثل سا لهای گذشته در دهه دوم فاطمیه برنامه دارد .  آدرس هیئت : خیابان هفده شهریور، بلوار قیام، روبروی مسجد حوری

دسته‌هادسته‌بندی نشده