سلام بر حسین سلام بر آزادگی و مردانگی

إن للقتل الحسین حراره فی قلوب المؤمنین لا تبرد أبداً

قصیده هذا اسمک حسین ساکن قلوبنا

هذا اسمک حسین شمعه بقلوبنا واحنا المحبین وانت محبوبنا

عنوانک ورقم السکن ساکـــن قلــــوبـــنا

الوادم ینشدون عنک یسألون واسمک انطیته قلتلهم حسین

هذا الاسم وین قلبی خطیته عن کل الیحسدون عن کل العیون

حبک اخفیته خلهم یغارون بیک انا مجنون عقلی جنیـــته

یال عشنا ویاک وانت ویانا بارینا سماک ثانی ریحانه

هــــذا الاســــــــم طــــــــول الزمن ساکن قلــــوبنا

هذا اسمک حسین شمعه بقلوبنا واحنا المحبین وانت محبوبنا

عنوانک ورقم السکن ساکـــن قلــــوبـــنا

ساکن بالقلوب یاأغلى محبوب مالک احساسی رغم الیعذلون

هذا انت مقرون ویاانفاسی وبکل الاحوال حبک على البال

لحظه ماناسی هذا العشق ویای للدنیا وهاج یسطع براسی

یاأغلى انسان بسمک نفاخر وکتبنا عنوان حبک الطاهر

یابن الامین المؤتمن ساکن قلوبنا

هذا اسمک حسین شمعه بقلوبنا واحنا المحبین وانت محبوبنا

عنوانک ورقم السکن ساکـــن قلــــوبـــنا

قلب المحب ذاب رغم السکن صار نورک الخامس
قلبی انغرم بیک لو مایکفیک ما أضل یائس

أفتحلک العین واسکنها یاحسین والجفن حارس

حبک مجانین وبهالملایین کم وکم عابس

أفتح الاجفان واسکن بعینی ما أبنی جدران بینک وبینی

هذا انت بالسر والعلن ساکن قلوبنا

هذا اسمک حسین شمعه بقلوبنا واحنا المحبین وانت محبوبنا

عنوانک ورقم السکن ساکـــن قلــــوبـــنا

لاتحسب حساب مابل قلب بـاب ادخل بکیفک

وبقلبی لوجیت یاصا حب البیت انحسب ضیفک

عذالی یدرون برموش العیون مرتسم طیفک

هیمنی ذکراک مالحظه تنساک روحی وتعیفک

یابدر الاطیاب یزهی منهـاجک مثل الهوا الهاب روحی تحتاجک

ماساکن بجنه عدن ساکن قلوبنا

هذا اسمک حسین شمعه بقلوبنا واحنا المحبین وانت محبوبنا

عنوانک ورقم السکن ساکـــن قلــــوبـــنا

وبروحی یاحسین مجموعه ضدین واکشف اسراری

رغم الی یضدوک وبقلب الی یعادوک وجره ناری

دلالی رضوان ورموشی اغصان جنه الباری
فردوسک العین بعیونی نهرین مو نهر جاری

روح المحب فوت یالعشت بیها وبساعه الموت انت تحیها

حبک وروحک والبدن یاکن قلوبنا
هذا اسمک حسین شمعه بقلوبنا واحنا المحبین وانت محبوبنا

عنوانک ورقم السکن ساکـــن قلــــوبـــنا

یامالک الروح عن عینی ماتروح نجمه طیوفک

تبلغ کرامات أفق السماوات حطو حروفک

یانجمه اسهیل فی هدوه اللیل دایر نشوفک

رحمه الایمان ــــ وخسران کل من یعوفک

یالمولدک عید فرحه الشیعه ونمد لک الاید نجدد البیعه

یاغالی واغلى کل ثمن ساکن قلوبنا

هذا اسمک حسین شمعه بقلوبنا واحنا المحبین وانت محبوبنا

عنوانک ورقم السکن ساکـــن قلــــوبـــنا

اداء باسم الکربلائی / للشاعر الادیب جابر الکاظمی

دسته‌هادسته‌بندی نشده